Bloomberg News

Bloomberg Ara?t?rmas?: Emtia Fiyatlar? Bu Y?l Yükselebilir

January 04, 2012

Nicholas Larkin ve Maria Kolesnikova

4 Ocak (Bloomberg) -- Bloomberg’in anketine göre, emtia fiyatlar?, son üç y?l içerisinde ilk kez dü?ü? gösterdikten sonra bu y?l, geli?en ekonomilerin küresel büyümeyi desteklemesi ve hammadde üreticilerinin hala durumlar?n? korumakta güçlük çekti?i bir dönemde, talebi artt?rmas? nedeniyle yükselebilir.

Bloomberg’in anketine kat?lan 143 trader, analist ve yat?r?mc?n?n tahminlerinin medyan?na göre, de?erli metallerin bu y?l yüzde 27 ya da daha fazla, sanayi metallerinin en az yüzde 17 ve tah?l fiyatlar?n?n yüzde 5 yükselmesi bekleniyor. Bir y?l önce, benzer bir anketin kapsad??? 15 emtiadan dokuzu 2011 y?l?nda tahmin edilen zirvelerine ula??rken, be? tanesi bu zirvelere yüzde 4’ten daha uzak kalmad?.

24 ham maddeyi içeren Standard & Poor’s GSCI Toplam Getiri Endeksi geçen y?l Nisan ay?na dek yüzde 16 kadar yükseldi. Ancak daha sonra, Avrupa borç krizi ve Çin’de yava?layan büyümenin emtia talebini dü?ürece?i kayg?lar?yla yüzde 15 dü?tü. Uluslararas? Para Fonu’nun tahminine göre, geli?en piyasalarda bu y?lki yüzde 6.1’lik geni?leme, küresel büyümenin, son 10 senenin ortalamas?n?n üzerinde bir oran olan yüzde 4’te sürdürülmesine yard?mc? olacak.

Minneapolis’te Wells Capital Management ?ef yat?r?m stratejisti James Paulsen, “Emtia grubunu yönlendiren en büyük faktör geli?en ekonomiler. Geli?en piyasalardaki yava?lama y?l?n ilk yar?s?nda taban?n? görür ve ikinci yar?da tekrar h?zlan?r. Ayr?ca, yaln?zca resesyondan kurtulmay?p ayn? zamanda büyüyen bir ABD ekonomisi de var,” dedi.

Bu Haberin ?ngilizce Versiyonu ?çin T?klay?n?z

Bu Haberle ?lgili Di?er Haberler ve Bilgi ?çin Önemli emtia verileri: CTOP <GO> Önemli metal ve madencilik haberleri: METT <GO> Türkiye’den Önemli Haberler: TOP TR <GO> Türkçe Önemli Küresel Haberler: NH TBN <GO>

Bu haberi çeviren ki?iyle ileti?im kurmak için: Sibel Akbay, ?stanbul +90 212 317 3911 veya sakbay@bloomberg.net

--Editör:

Bu haberden sorumlu editörle ileti?im kurmak için: Mark Bentley, ?stanbul mbentley3@bloomberg.net


The Good Business Issue
LIMITED-TIME OFFER SUBSCRIBE NOW
 
blog comments powered by Disqus